Voorwaarden 

Algemene (Cursus) Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en kampen die door Studio Ikigai worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een training of kamp betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemeen

Het kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen bij de Rots en Watertraining. Graag op schone blote voeten of sokken de lesruimte betreden.

Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

Privacy

De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Studio Ikigai verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Studio Ikigai en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven.

Aanmelding

Aanmelden voor een training of kampdeelname bij Studio Ikigai doe je via de website, telefonisch of per e-mail. Als ouder van het kind ontvang je na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging worden soort training en de data van de training/ kamp met tarief vermeld.

Deelname aan de training gebeurt op volgorde van aanmelding. Een groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Studio Ikigai zal bij onvoldoende aanmeldingen ouders op de hoogte stellen en eventueel betaald geld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. Indien een training/kamp vol is, kan het kind op de reservelijst geplaatst worden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Studio Ikigai overwegen om hete kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door Studio Ikigai. Dit gebeurt in goed overleg (met de ouder/verzorger).

Inschrijving

Gedurende drie werkdagen na de inschrijving heeft de ouder/verzorger van het kind het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. 

Studio Ikigai behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een training/kamp daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is Studio Ikigai gerechtigd om de training door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Studio Ikigai het kind deelname aan de lessen ontzegt.

Betaling

Na de inschrijving via het door ons gestuurde Googleformulier ontvang je direct per mail de bevestiging van de inschrijving. Later volgen de betalingsgegevens voor de gekozen training of het kamp. Het bedrag dient binnen 14 dagen betaald te zijn en indien de training/ het kamp binnen 14 dagen start, uiterlijk drie dagen voor aanvang van het de training/ het kamp.

De kosten van de training en het kamp staan vermeld op de website. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer NL18RABO0325441715 t.n.v. Studio Ikigai te Rotterdam o.v.v de naam van het kind.

Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Studio Ikigai zich het recht voor het kind toegang tot de training/het kamp te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Annuleren

Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer 06-14466244. Dit mag ook per mail: studio-ikigai@outlook.com

Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is niet mogelijk. Restitutie van reeds betaalde lessen is niet mogelijk. Restitutie van een gemiste les door ziekte van docent is niet mogelijk.

Annuleren van een training of deelname aan het kamp dient schriftelijk, bij voorkeur via email, te gebeuren. Tot 6 weken voor aanvang van de training/ het kamp kan kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van de cursus betaal je € 25,00 inschrijf- en annuleringskosten. Het bedrag dat overblijft wordt binnen 14 dagen naar de rekening van de ouder overgemaakt. Bij annuleringen minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus, is het volledige cursus bedrag verschuldigd. In geval van gebleken overmacht of andere gewichtige redenen bepaalt Studio Ikigai de eventuele (gedeeltelijke) restitutie van cursusgelden.

Aansprakelijkheid

Studio Ikigai is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Studio Ikigai is uitgegaan van de door de ouder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens over het kind.

Studio Ikigai kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer(s). De deelnemer/ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden bij inschrijving aan de docent/kampleider, of in ieder geval voor aanvang van de les.

Schade die door het kind al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Studio Ikigai en/of de studio/kampterrein, dienen te worden vergoed.

Studio Ikigai is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van het kind c.q ouder/verzorger.

Een Rots en Waterles is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. Als je twijfels hebt over de gezondheid van je kind of je kind al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname de behandelend arts of de specialist.

In noodgevallen neemt de Relax Kids Coach contact op met nooddiensten. Houd er rekening mee dat we €5 per 15 minuten rekenen als u uw kind te laat ophaalt. In het geval dat je kind niet opgehaald wordt ga je akkoord dat Relax Kids contact opneemt met Veilig Thuis of de plaatselijke politie voor de veiligheid van het kind.

Eigendom intellectuele materialen 

Alle verstrekte informatie tijdens de training, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Studio Ikigai en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven. Ook op de infomail, welke wordt gestuurd gedurende de cursus, is het auteursrecht van toepassing

Klachten

Studio Ikigai dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.

Aangepast februari 2024