Voorwaarden

Algemene Cursus Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en sessies die door Studio Ikigai worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus of sessie betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemeen

De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Graag op schone blote voeten of sokken de studio betreden.

Handen worden vóór de les gewassen met water en zeep.

Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

Privacy

De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Studio Ikigai verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Studio Ikigai en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven.

Aanmelding

Aanmelden voor een cursus bij Studio Ikigai doe je via de website, telefonisch of per e-mail. Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging worden soort cursus en de data van de cursus met tarief vermeld.

Deelname aan de cursus gebeurt op volgorde van aanmelding. Een groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Studio Ikigai zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. Indien een cursus vol is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerst volgende datum voor de betreffende cursus.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Studio Ikigai overwegen om de deelnemer(ster) te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door Studio Ikigai. Dit gebeurt in goed overleg (met de ouder/verzorger).

Inschrijving

Gedurende drie werkdagen na de inschrijving heeft de cursist het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. 

Studio Ikigai behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is Studio Ikigai gerechtigd om de cursussen door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Studio Ikigai deelname aan de lessen ontzegt.

Betaling

Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de betalingsgegevens voor de gekozen cursus. Het lesgeld dient binnen 14 dagen betaald te zijn en indien de cursus binnen 14 dagen start, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de cursus.

De kosten van de lessen en workshops staan vermeld op de website. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer NL18RABO0325441715 t.n.v. Studio Ikigai te Rotterdam o.v.v de naam van de deelnemer(s)

Wanneer een deelnemer/ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Studio Ikigai zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Annuleren

Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer 06-14466244. Dit mag ook per mail: studio-ikigai@outlook.com

Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is niet mogelijk. Restitutie van reeds betaalde lessen is niet mogelijk. Restitutie van een gemiste les door ziekte van docent is niet mogelijk.

Annuleren van een cursus of afpraak dient schriftelijk, bij voorkeur via email, te gebeuren. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de cursus betaal je € 25,00 inschrijf- en annuleringskosten. Het bedrag dat overblijft wordt binnen 14 dagen naar de rekening van de cursist overgemaakt. Bij annuleringen minder dan 1 week voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus, is het volledige cursus bedrag verschuldigd. In geval van gebleken overmacht of andere gewichtige redenen bepaalt Studio Ikigai de eventuele (gedeeltelijke) restitutie van cursusgelden.

Aansprakelijkheid

Studio Ikigai is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Studio Ikigai is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Studio Ikigai kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer(s). De deelnemer/ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden bij inschrijving aan de docent, of in ieder geval voor aanvang van de les.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Studio Ikigai en/of de studio, dienen te worden vergoed.

Studio Ikigai is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

Een les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of die van je kind of als jij of je kind al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of je specialist.

In noodgevallen en in mijn afwezigheid neemt de Relax Kids Coach contact op met nooddiensten. Houd er rekening mee dat we €€5 per 15 minuten rekenen als u uw kind te laat ophaalt. In het geval dat mijn kind niet opgehaald wordt ga ik akkoord dat Relax Kids contact opneemt met afdeling Kinderbescherming van Sociale Zorg of de plaatselijke politie voor de veiligheid van mijn kind.

Eigendom intellectuele materialen 

Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Studio Ikigai en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven. Ook op de infomail, welke wordt gestuurd gedurende de cursus, is het auteursrecht van toepassing

Klachten

Studio Ikigai dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.


Aangepast januari 2023