Voorwaarden kamp

Algemene voorwaarden dagkamp 2024

A. Inschrijving/ minimum aantal deelnemers

U kunt inschrijven via het formulier dat u toegestuurd krijgt na mailcontact. Inschrijvingen via het inschrijfformulier worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een week voor het kamp begint kan er betaald worden middels een tikkie of overschrijving. Ook kan er, als dit van tevoren is afgesproken, op de dag dat het kamp begint, contant betaald worden. De overeenkomst treedt in werking nadat het inschrijfformulier is binnengekomen, vanaf dat moment zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Op de website wordt weergegeven hoeveel plaats er is, meestal kunt u er van uit gaan dat als er niets staat vermeldt, u zonder meer kan inschrijven (echter de aanpassingen aan de website zijn altijd achteraf, houdt u hier rekening mee! ).

Voor het kamp is een minimum aantal kinderen van 35 vereist. Als bij het dagkamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft Studio Ikigai ernaar uiterlijk 7 dagen van te voren te beslissen of het dagkamp wordt geannuleerd.

B. Annulering

Indien ouders na het sluiten van de overeenkomst de inschrijving willen annuleren, en het lukt niet om een kind van de wachtlijst die plaats te laten innemen, dan zijn daar kosten aan verbonden

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het kamp: 25% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van het kamp: 50% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van het kamp: 75% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van het kamp: 100% van het betaalde bedrag

Indien Studio Ikigai na het sluiten van de overeenkomst gedwongen is het kamp te annuleren wegens overmacht (bijvoorbeeld wegens ziekte van de organisatoren) krijgen de deelnemers het volledige bedrag gerestitueerd.

C. Wijzigingen

Hoewel de inhoud van het kamp-programma met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Studio Ikigai zich het recht voor wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen die het wezen van het kamp niet aantasten. Aan het activiteitenaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Studio Ikigai niet aansprakelijk.

D. Instructies en gedragsregels

Uw kind is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de kampleiding ter bevordering van een veilige, positieve & geslaagde dag, kamp 3 of 4-daagse. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de kampleiding nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op het terrein Natuurtalent. Studio Ikigai tolereert geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag. Indien de uitvoering van het kamp herhaaldelijk wordt bemoeilijkt door een kind, behoudt Studio Ikigai het recht dit kind uit te sluiten. Studio Ikigai zal alvorens tot dit besluit over te gaan, contact opnemen met de betreffende ouders. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

E. Foto en video

Tijdens het kamp worden geregeld foto's en video's gemaakt.

Deze kunnen gebruikt worden voor Social Media (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn)

Marketing- en Promotiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, website, posters/flyers voor volgend jaar)

Als u NIET WIL dat uw kind / kinderen verschijnen in foto- en videomateriaal gemaakt door Studio Ikigai, maak uw bezwaar dan kenbaar via een e-mail naar studio-ikigai@outlook.com

F. Aansprakelijkheid

Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van het kind. Studio Ikigai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van het kind, al dan niet in bewaring gegeven aan de kampleiding van Studio Ikigai, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Studio Ikigai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Studio Ikigai bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Iedere deelnemer dient een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Studio Ikigai beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-) verzekering(en) aanspraak bestaat.

G. Aansprakelijkheid opdrachtgever:

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Studio Ikigai en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hierboven begrepen - van de het kind.

Opdrachtgever zal Studio Ikigai vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door het kind van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.

H. Gevonden voorwerpen

Het kan voorkomen dat kinderen (merk)kleding achter laten op het kamp. Controleer als uw kind thuiskomt of zij/hij niets mist. Indien uw kind kleding is kwijtgeraakt tijdens de kamp periode kunt u bellen met de leiding van het dagkamp: 06-14466244. Na het dagkamp wordt de kleding nog een korte periode bewaard en kunt u hiervoor kunt u een verzoek indienen, om aan te geven waar het om gaat (via de email). Vanaf ca. 1 oktober (dus na het kamp) zal de kleding niet meer in ons bezit zijn; de kleding zal dan worden geschonken aan een goed doel.

I. Ik heb een klacht, waar kan ik die kwijt?

Klachten of informatie tijdens de kampperiode graag alleen via het telefoonnummer 0614466244 na 16.00u. Ook kunt u schriftelijk uw klacht sturen naar Studio Ikigai, Meidoornsingel 63, 3053BK Rotterdam. Houdt u er rekening mee dat een klacht mogelijkerwijs na de dagkampperiode in behandeling wordt genomen i.v.m. de drukke periode.

J. Kleding e.d.

Geef uw kind gedurende de kampdagen gemakkelijke kleding mee waar hij/zij lekker in kan spelen. Daarnaast water, zonnebrand en zwemkleding meegeven opdat hij/zij ten volle kan genieten van de zon. Gaarne uw kind in de ochtend al insmeren met zonnebrand. Bij regenachtig weer daartoe bestendige schoenen of laarsjes en regenjas/jack. Wij raden u dringend aan om de kleding te merken met haar/zijn naam en achternaam.

K. Niet meenemen

Verboden artikelen op het kamp zijn : Glazen flesjes, blikjes, lucifers, aanstekers, zakmessen, "brandspiegeltjes", mobiele telefoons, computerspelletjes zoals bijv. gameboy. Mochten wij toch artikelen aantreffen die in onze ogen niet op het Zomer dagkamp thuishoren, dan worden deze zonder meer door ons in beslag genomen. Laat sieraden en horloges thuis. Studio Ikigai STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING. Ook raden wij het af om de kinderen geld mee te geven aangezien er niets te koop is.

L. Wat als mijn kind ziek wordt of medicijnen gebruikt?

Indien uw kind speciale aandacht of verzorging nodig heeft dan verzoeken wij u dringend dit bij de inschrijving te melden. We kunnen dan in overleg treden over de mogelijkheden om al dan niet mee te doen aan het kamp. Indien uw kind toestemming heeft om deel te nemen dan graag de dag van aanvang van het kamp aan de staf mede te delen of er eventueel medicijnen moeten worden ingenomen of reeds zijn ingenomen. Medicijnen mogen in geen geval in de tas van het kind zitten! Mocht uw kind tijdens de kampperiode besmettelijk ziek worden, laat dan de behandelende arts onmiddellijk contact opnemen met de leiding in verband met de maatregelen die op het kamp genomen moeten worden.

M. Mijn kind heeft een allergie/ mag geen.......

Indien uw kind een (voedsel) allergie heeft of om een andere reden bepaalde producten niet mag/kan gebruiken, moet dit tijdens de inschrijving gemeld worden. We kunnen dan in overleg treden over de mogelijkheden.

N. Kamplocatie

Veldkersweg 50
3053 JR ROTTERDAM
telefoon Natuurtalent- 06 53630732 (alleen bellen indien leiding niet bereikbaar is)

· Welk nummer kan ik bellen tijdens het dagkamp mocht er iets zijn.

Het algemene dagkampnummer is : 0614466244

O. Bereikbaarheid

Op de Veldkersweg en de straten in de buurt is het vrij parkeren en er is voldoende ruimte!

Vanaf Den Haag

A13 richting Rotterdam ' Afslag 11 Rotterdam The Hague Airport N209 ' Bij de stoplichten links richting Bergschenhoek ' Ga na 4 km bij de rotonde rechtdoor ' Bij het volgende stoplicht linksaf (afslag industrieterrein Schiebroek)

' zie verder algemeen

Vanaf (A15) Hoek van Holland

A13 richting Den Haag Afslag 11 Rotterdam airport N209 ' Bij de stoplichten links richting Bergschenhoek ' Ga na 4 km bij de rotonde rechtdoor ' Bij het volgende stoplicht linksaf (afslag industrieterrein Schiebroek)

' zie verder algemeen

Vanuit Utrecht A16

Brienenoordbrug Volg richting Den Haag (A20/E25) ' Afslag 14 Rotterdam centrum/Schiebroek (hou rechts aan) N471 van Hogendorpweg richting Schiebroek industrieterrein aanhouden ' Op de eerste (kleine) rotonde rechtdoor, daarna op de 2e grote rotonde rechtsaf (Doenkade N209)' Na 1500 meter bij het stoplicht linksaf (industrieterrein Schiebroek)

' zie verder algemeen

Vanaf Zoetermeer/Gouda A12

richting Gouda/Zoetermeer Afslag 8 richting Bleiswijk/Rotterdam N209 ' Na 8,6 km rechtsaf bij het stoplicht (afslag Industrieterrein Schiebroek)

' zie verder algemeen

Algemeen

Volg de weg (u rijdt een stuk secundair terug en gaat onder de weg door) dan rijdt u rechtdoor de Dotterbloemstraat in. Aan het einde van de weg linksaf de Veldkersweg op. Deze weg heeft een bocht naar rechts, links daarvan ziet u de ingang van Natuurtalent. U kunt gratis parkeren.

· Openbaar vervoer

Natuurtalent is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf de tram.

Vanaf Rotterdam Centraal Station kunt u met tramlijn 25 richting Schiebroek rijden. Bij de Larikslaan stapt u uit en steekt u de Kastanjesingel over om de Larikslaan te vervolgen. U loopt tot aan het eind van de straat (park) en gaat rechts af de Lindesingel op. De Lindensingel loopt u uit tot aan het park en dan gaat u naar links. U ziet rechts van u Natuurtalent.